خدمات بازرسی فنی قابل ارائه در شرکت در شرکت 2R

بازرسی تاسیسات صنعتی

بازرسی جرثقیل و آسانسور

بازرسی خوردگی

بازرسی فرا ساحل

بازرسی خط لوله

بازرسی حفاری

خدمات آزمون های غیر مخرب

بازرسی کالا

خدمات ویژه ی فنی

RBI

دوره های آموزشی

بازرسی مواد غذایی و کشاورزی

بازرسی قطعات خودرو

بازرسی صنایع ریلی

بازرسی محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی