2 در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه 14 ذﻳﻞ ﻣﺎده 1396 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌ ﺘﺒﺮ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎ را ﺷﻮراي ﻋﺎ.  ﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – Certificate) COC ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق  of Conformity ( از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان .

دانلود

Capture